Małopolska Platforma Specjalizacyjna dla domeny „Zrównoważona Energia” to będące w fazie wstępnego opracowania i testowania narzędzie gromadzenia oraz zarządzania wiedzą na temat inteligentnej specjalizacji i zarazem narzędzie kreowane na potrzeby animowania regionalnego systemu innowacji. Platforma ma stanowić przestrzeń umożliwiającą aktywną i długotrwałą komunikację pomiędzy zaangażowanymi w jej funkcjonowanie stronami – podmiotami ze świata biznesu, nauki, społeczeństwa obywatelskiego i administracji regionalnej. Platforma ma na celu zwiększenie zaangażowania i poziomu interkacji przedstawicieli wymienionych wcześniej czterech środowisk w tworzeniu jak najlepszych warunków do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i rozwijania inteligentnej specjalizacji, a także funkcji pomocniczej i opiniotwórczej przy kreowaniu optymalnych instrumentów finansowych wspierających rozwój zrównoważonej energii w Małopolsce.

Wśród podstawowych korzyści z funkcjonowania i przynależności do platformy można wymienić:

 • Wymiana doświadczeń i wiedzy – członkowie platformy będą mieli dostęp do bogatej bazy wiedzy i będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi podmiotami, ekspertami branżowymi, przedsiębiorcami skupionymi w ramach domeny, co może znacznie przyspieszyć procesy docierania do wiedzy, właściwych zasobów i efektywniejszego rozwoju.
 • Nawiązywanie partnerstw biznesowych/Tworzenie partnerstw typu HUB – platforma stworzy możliwość nawiązywania nowych partnerstw biznesowych. Przedsiębiorstwa mogą znaleźć potencjalnych partnerów do wspólnych projektów konsorcjalnych o charakterze B+R, co może prowadzić do szybszego wypracowania innowacyjnych rozwiązań i rozwoju organizacji, a także zwiększyć szansę na pozyskanie środków finansowych na wdrożenie wypracowanych efektów.
 • Łatwiejszy dostęp do mechanizmów finansowania – startupy i projekty innowacyjne mogą skorzystać z dostępu do zebranych w jednej bazie opcji finansowania, która będzie udostępniana i promowana poprzez platformę, będzie także podlegać okresowej aktualizacji. To może być kluczowe dla rozwoju nowatorskich pomysłów i ich wdrożenia na większą skalę lub dzięki pozyskanemu finansowaniu umożliwi realizację działań w znacznie większym zakresie niż bez wsparcia finansowego.
 • Promocja i wizerunek – członkowie platformy będą mogli korzystać z promocji swoich projektów, osiągnięć, wypracowanych rezultatów, przygotowanych ekspertyz. To może zwiększyć ich widoczność wśród społeczności lokalnej, mediów oraz potencjalnych partnerów biznesowych i pozytywnie wpłynąć na rozpoznawalność oraz poprawić ich wizerunek jako podmiotu innowacyjnego, otwartego na współpracę i poszukującego szerszych okazji do dalszego rozwoju podmiotu.
 • Wsparcie edukacyjne – platforma w przyszłości jako platforma online w postaci narzędzia informatycznego może oferować wsparcie edukacyjne, takie jak informacje o szkoleniach, warsztatach i webinariach, które pomogą członkom rozwijać swoje umiejętności i być na bieżąco z najnowszymi trendami w dziedzinie zrównoważonej energii. Warsztaty mogą być organizowane przez administratorów, jak również członków platformy.
 • Dostęp do zasobów – członkowie będą mieli dostęp do zasobów udostępnionych na platformie, takich jak regionalna infrastruktura B+R, wykaz instytucji i podmiotów z Małopolski, wykaz publikacji, raportów, analiz rynku, dane branżowe itp. To może ułatwić podejmowanie trafnych decyzji biznesowych lub znacznie skrócić proces uzyskiwania właściwej informacji
 • Partycypacja w projektach pilotażowych – platforma może pomóc w inicjowaniu projektów pilotażowych, w których członkowie mogą uczestniczyć, testować nowe rozwiązania i zdobywać praktyczne doświadczenie w ramach pierwszeństwa udziału podmiotów zrzeszonych na platformie
 • Udział w projektach promocyjnych regionu – możliwość preferencyjnego w stosunku do podmiotów spoza platformy udziału we wspólnych inicjatywach regionalnych takich jak wydarzenia branżowe czy wspólne wyjazdy na targi i misje gospodarcze podmiotów z obszaru zrównoważona energia z regionu Małopolska.
 • Aktywny wpływ na kształtowanie polityki branżowej – poprzez udział w platformie i proponowanych działaniach członkowie mają szansę aktywnie i skutecznie wpływać na kształtowanie polityki branżowej na poziomie regionalnym, co może wpływać na budowanie korzystnych warunków dla rozwoju zrównoważonej energii w oparciu o wypracowany mechanizm dialogu.
 • Ułatwienia w kontaktach z administracją publiczną – platforma może działać jako pośrednik między przedsiębiorstwami a administracją publiczną, ułatwiając dialog i współpracę w zakresie tworzenia korzystnych regulacji i adekwatnych do potrzeb różnych grup interesariuszy form wsparcia.

Załączniki do pobrania:

Deklaracja Przystąpienia do Platformy Współpracy „Zrównoważona Energia – Małopolska Inteligentna Specjalizacja”

Niniejszym deklaruję zainteresowanie i chęć przystąpienia do Platformy Współpracy „Zrównoważona Energia – Małopolska Inteligentna Specjalizacja”.

Deklaruję chęć aktywnego uczestnictwa w działaniach platformy, której celem jest stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany doświadczeń w obszarze zrównoważonej energii. Rozumiem, że uczestnictwo w platformie nie generuje żadnych zobowiązań formalnych ani finansowych, a jego celem głównym jest budowa sieci współpracy na rzecz innowacyjności i rozwoju sektora zrównoważonej energii w województwie Małopolskim.

Niniejszą deklaracją potwierdzam, że:

 1. Zapoznałem się z celami i regulaminem działania platformy „Zrównoważona Energia – Małopolska Inteligentna Specjalizacja” oraz akceptuję jej zasady funkcjonowania.
 2. Zobowiązuję się aktywnie uczestniczyć w interesujących mnie inicjatywach, spotkaniach i projektach organizowanych w ramach platformy.
 3. Wyrażam gotowość do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz do współpracy z innymi członkami platformy w celu wspólnego konstruktywnego rozwoju branży zrównoważonej energii.
 4. Akceptuję zasadę, że uczestnictwo w platformie nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi ani formalnymi.
 5. Zobowiązuję się do przestrzegania zasad dobrej współpracy oraz etyki biznesowej w ramach platformy.
 6. Rozumiem, że uczestnictwo w platformie jest dobrowolne, a każdy uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać się z udziału wysyłając informację na adres mailowy info@klasterzi.pl, nie ponosząc żadnych konsekwencji.

Imię i Nazwisko (wymagane)

Nazwa Firmy/Organizacji (wymagane)

Miejsce prowadzenia działalności

Adres mailowy do komunikacji w ramach platformy (wymagany)

Telefon kontaktowy (wymagany)


Administratorem Państwa danych jest koordynator Klastra Zrównoważona Infrastruktura tj. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, ul. Cegielniana 4a/15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222002 (dalej: „Instytut”), REGON 356893545, NIP 9452023211. Dane osobowe podane w deklaracji (dalej: Uczestników Platformy), przetwarzane są w celu stworzenia platformy współpracy w ramach realizacji zadań na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego związanych z inteligentną specjalizacja regionu „zrównoważona energia”. Dane osobowe Uczestników dodane do formularza  przetwarzane będą przez okres trwania zlecenia tj. do 31.12.2023, a następnie w celu animacji działań platformy współpracy. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres ido@instytutdoradztwa.com