POMOC DE MINIMIS

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców będących członkami porozumienia kooperacyjnego pn. Klaster „Zrównoważona Infrastruktura” do korzystania z produktów projektu pn. „Zrównoważona Infrastruktura – rozwój technologii autonomicznego budownictwa i nowoczesnych rozwiązań automatyki użytkowej” współfinansowanego ze środków EFRR. Członkowie porozumienia Klaster „Zrównoważona Infrastruktura” mogą korzystać z udostępnionych produktów na zasadzie pomocy de minimis. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie materiały, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i wyposażenie nabyte w ramach projektu, będą udostępniane członkom powiązania kooperacyjnego za odpłatnością nie przekraczającą kosztów ponoszonych przez koordynatora powiązania kooperacyjnego z tytułu ich utrzymania lub udostępniania. Różnica pomiędzy odpłatnością a wartością rynkową będzie stanowiła pomoc de minimis.