Współpraca Krajowa

Klaster „Zrównoważona Infrastruktura” jest jednym z członków-założycieli Forum Klastrów Małopolski. Forum to formalna, niezależna grupa konsultacyjna i opiniotwórcza, powołana z inicjatywy i na rzecz klastrów działających w Małopolsce.

Partner medialny Klastra – grupa medialna oraz doradcza sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii, redakcja czasopisma „GLOBEnergia” oraz portali internetowych GLOBEnergia.pl oraz Termo24.pl , organizator szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych w tematyce technologii energooszczędnych.

Prawie 70-letnia tradycja kształcenia kadr inżynierskich kraju, wytrwała praca nad poprawą polskiej myśli naukowo-technicznej oraz nowoczesność i otwartość na zmiany – to największe atuty Politechniki Krakowskiej. Umowa o współpracy z Klastrem zakłada swobodną wymianę poglądów i doświadczeń, w ramach odpowiedzialnych i dopuszczalnych praktyk odnoszących się do praw własności intelektualnej oraz wspólną realizację projektów opartych na innowacyjnych technologiach.

Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini

Gdański Klaster Budowlany –  klaster specjalizujący się w technologiach standardowego budownictwa przemysłowego i infrastrukturalnego, w kubaturowym budownictwie wysokoenergooszczędnym, a w szczególności – pasywnym.

Bałtycki Klaster sEaNERGIA –  nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne dla innowacji ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki uzdrowiskowej.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw tworzy platformę informacyjną i narzędzia koordynacji działań zmierzających do powstawania innowacji, rozpoznawania potrzeb przedstawicieli świata biznesu, aby zwiększać ich konkurencyjność i pomagać w aplikowaniu o środki finansowe z funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych źródeł finansowania.

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej  to platforma współpracy innowacyjnych firm działających w branży energii odnawialnej (EO), instytucji korzystających z EO, wyższych uczelni oraz władz regionalnych w celu rozwoju i wdrażania najnowszych technologii w obszarze energetyki odnawialnej.

Podlaski Klaster Budownictwa Pasywnego promuje, rozwija i wdraża standard pasywny w budownictwie szkieletowym,  modułowym i prefabrykowanym.

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie – nowoczesna placówka edukacyjna prowadząca kształcenie w specjalności technik elektryk o specjalizacji budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii.

Klaster Green Energy zajmuje się wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł: wiatru, wody, promieni słonecznych, biogazu, geotermii oraz rozwojem inteligentnej sieci elektroenergetycznych (Smart Grid).

SGiPM jest największą polską regionalną organizacją samorządową, założoną w 1991 r. z inicjatywy Kazimierza Barczyka. Zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest również Województwo Małopolskie. Cele Stowarzyszenia obejmują szeroko zakreślone działania na rzecz upowszechniania idei samorządności oraz rozwoju Małopolski i jej mieszkańców, w tym działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Federacja prowadzi działalność informacyjną, doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Federacja jest organizatorem licznych spotkań przedstawicieli gmin, powiatów i województw z całego kraju, na których omawiana jest problematyka działalności samorządów lokalnych na płaszczyŸnie prawa, ekonomii, ochrony środowiska, integracji z Unią Europejską, polityki regionalnej, przepływu informacji, pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, turystyki i sportu, etc

Współpraca Międzynarodowa

EUROCLUST – Europejskie Stowarzyszenie  przedsiębiorców działających w branży technologii światłowodowych

Niemieckie Stowarzyszenie Zarządzania Środowiskowego, propagujące  ideę zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska, największa europejska inicjatywa prośrodowiskowa zrzeszająca ponad 500 członków z różnych branż.

Polish Green Building Council/ Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – organizacja pozarządowa, zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

PLANVAL jest niezależną szwajcarską firmą consultingową, która specjalizuje się w zarządzaniu procesami  transferu wiedzy w zakresie innowacji. Jako  lider Regiosuisse – szwajcarskiej  sieci współpracy na rzecz rozwoju regionalnego – PLANVAL wspiera realizację nowej polityki regionalnej w Szwajcarii.

IMA Inc (Institute of Microelectronic Applications) działa na czeskim rynku od 1992 roku i koncentruje się na opracowywaniu i oferowaniu systemów  wykorzystujących identyfikację za pomocą technologii biometrycznych. IMA jest wiodącym dostawcą systemów identyfikacji dla firm oraz administracji publicznej i rządowej.

ADDSEN – firma konsultingowa specjalizująca się w zarządzaniu innowacjami, działająca w najbardziej rozwiniętym regionie Słowacji – w trójkącie pomiędzy Bratysławą (SK) , Wiedniem (AT) i Brnem (CZ). Świadczy usługi wspierające wdrażanie innowacji, zwłaszcza w obszarach SmartCities (efektywność energetyczna , energooszczędne budynki, smart grids i inteligentne opomiarowanie, elektromobilność, bezpieczeństwo i ICT). ADDSEN ma szerokie spektrum doświadczeń w realizacji ramowych projektów unijnych realizowanych przez członków zespołu ADDSEN.

Energy – Eastern Europe – spółka zajmująca się tematyką rozwoju i funkcjonowania infrastruktury energetycznej i przemysłu  w Europie Środkowej i Wschodniej w celu wspierania bezpieczeństwa energetycznego i efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Słowacki Instytut Technologii jest organizacją stworzoną przez Słowacką Akademię Nauk zaangażowanych działającą w obszarze rozwoju nowych technologii. Rolą Instytutu Technologii jest koordynacja interdyscyplinarnych projektów i wspieranie zarządzania własnością intelektualną, jak również transfer technologii do Słowackiej Akademii Nauk.

Stowarzyszenie upowszechniające światowy STANDARD zarządzania i kontroli urządzeń i budynków.

Czeski Klaster Alternatywnych źródeł energii – działa na rzecz promowania innowacyjności i konkurencyjności firm, rozwijania eko-świadomości i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  Rozwija współpracę w ramach krajów grupy wyszehradzkiej V4 i inicjuje.

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas – uczelnia zainteresowana transferem wiedzy i dobrych praktyk w zakresie technologii odnawialnych źródeł energii i rozwojem kogeneracji.

4ward Energy to austriacka firma doradcza specjalizująca się w inicjowaniu, realizacji i budowaniu partnerstw do projektów międzynarodowych, rozwijających i wdrażających innowacje w obszarze smart grid i OZE.

Uczelnia w Wielkiej Brytanii, kształcąca studentów pod kątem wykorzystania technologii przyjaznych użytkownikom do poprawy jakości życia. Współpraca w zakresie wspólnych projektów w ramach programu H2020

Secartys to organizacja koordynująca działania katalońskich klastrów ( Solartys – OZE oraz Domotys – automatyka). Secartys zajmuje się promowaniem i komercjalizacją innowacyjnych produktów i usług oraz podnoszeniem efektywności energetycznej w budownictwie.

Klaster promujący innowacje i międzynarodowy transfer wiedzy z obszaru energetyki, w tym odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

Wiodący europejski producent pomp ciepła, posiadający ponad 30 lat doświadczenia na rynku oraz 100.000 wykonanych instalacji.

Duński Klaster Innowacji w Budownictwie Zrównoważonym – realizacja wspólnych projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie.

Duński klaster działający na rzecz zielonego rozwoju i promowania technologii energooszczędnych oraz smart cities, również w formule „living labs”.

The Tallin Science Park – estońska fundacja działająca na rzecz rozwoju współpracy nauki i biznesu oraz tworzenia sprzyjających warunków do rozwoju i tworzenia nowych firm i start-upów w oparciu o innowacje technologiczne.

AEI – The Andalusian Cluster of Renewable Energy – południowohiszpański klaster propagujący rozwój technologii opartych na odnawialnych źródłach energii. Inicjuje współpracę i wspólne projekty łączące naukę, biznes i nowoczesne technologie na rzecz rozwoju zielonej energii.

Norweski klaster promujący zrównoważone budownictwo z wykorzystaniem materiałów naturalnych, szczególnie drewna w innowacyjnych obszarach, w tym recykling materiałów budowlanych.