O klastrze

 

 

Działalność

Klaster Zrównoważona Infrastruktura to projekt wspólnie realizowany przez podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu) zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce. Współpraca została sformalizowana podpisaniem umowy klastrowej 27.01.2011r.

 

Powiązanie kooperacyjne „Zrównoważona Infrastruktura” powstało w celu rozwijania produktów i usług wspomagających działania człowieka w jego otoczeniu, Klaster rozwija i dostarcza rozwiązania przydatne w obszarach związanych z branża budowlaną, informatyczną i automatyki przemysłowej.

Uruchomienie wspólnych działań członków Klastra służy tworzeniu szczególnie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie innych wspólnych celów, w szczególności:

 1. Stworzenia sieci współpracy w obszarze Zrównoważonej Infrastruktury, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Opracowania technologii budowy Autonomicznego Domu wraz z systemami sterowania inteligentnym budynkiem, w celu popularyzacji na rynku technologii inteligentnego budownictwa autonomicznego stanowiącego element zrównoważonej infrastruktury.
 3. Rozwijania kompetencji i zasobów z zakresu Zrównoważonej Infrastruktury dla celów optymalnego wykorzystywania istniejących możliwości oraz stworzeniu potencjału do dalszego wielokierunkowego rozwoju.  
 4. Stworzenie Centrum Kompetencji służącego pozyskiwaniu i dystrybucji specjalistycznej wiedzy z zakresu budownictwa autonomicznego oraz automatyki, stały monitoring pojawiających się na świecie nowości oraz ich transfer na polski rynek budownictwa niskoenergetycznego.  
 5. Zbudowanie łańcucha powiązań kooperacyjnych podmiotów niezbędnych do wyprodukowania Autonomicznego Domu.
 6. Budowę metodologii i narzędzi do optymalizacji projektowania i zarządzania energią w budynkach oraz konsultowanie opracowywanie i dystrybucja projektów z obszaru budownictwa energooszczędnego i autonomicznego.  
 7. Opracowania programu badawczo – rozwojowego Klastra, 
 8. Opracowywanie komponentów elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających rozwijanie oferty dla „Zrównoważonej Infrastruktury”.


W celu osiągnięcia powyższych celów Lider Klastra inicjować będzie działania, zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowych oraz działania związane z promowaniem idei Klastra jako szansy na trwałą zmianę trendów w budownictwie na rynku krajowym i zagranicznym.
W związku z powyższym zamierza nawiązać współpracę z szerszym gronem instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowo-badawczych oraz skorzystać z doświadczenia innych przedsiębiorców na forum międzynarodowym.

 

Dynamiczny rozwój wszystkich dziedzin gospodarki, a szczególnie tych związanych z tzw. nowoczesnymi technologiami, umożliwia tworzenie rozwiązań efektywnie wspomagających funkcjonowanie człowieka tak w miejscu jego zamieszkania, w bezpośrednim otoczeniu (aglomeracje miejskie, tereny wiejskie), jak i w miejscu pracy. Dodatkowo w dobie wzrostu cen energii widoczny jest również wzrost zainteresowania energooszczędnymi technologiami, technologiami „zielonymi”, oraz takimi, które mogą być przydatne w usprawnianiu życia nie tylko osobom pełnosprawnym, ale także osobom niepełnosprawnym i starszym.

W ramach realizacji projektu przyjęto następujące kierunki rozwoju powiązania:

 1. Rozwój nowoczesnych technologii z zakresu automatyki i nowoczesnego budownictwa oraz dziedzin pokrewnych, charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności.
 2. Rozwój współpracy jednostkami naukowo-badawczymi krajowymi oraz zagranicznymi w celu transferu wiedzy i wyników badań do sektora biznesu oraz wypracowania efektywnej ścieżki kooperacji pomiędzy sektorem przedsiębiorstw i jednostkami naukowo-badawczymi
 3. Rozwijanie współpracy z podmiotami rozwijającymi lub zainteresowanymi realizacją prac o charakterze rozwojowym w obszarze nowoczesnych technologii. Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorstwami oraz powiązaniami kooperacyjnymi krajowymi i międzynarodowymi.  
 4. Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do powiązania, rozpowszechnienia informacji o działalności i ofercie klastra Zrównoważona Infrastruktura na terenie kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...