22.10.2013 - Konferencja w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

W dniu 22.10.2013 roku byliśmy obecni na konferencji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR), zorganizowanej w ramach konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER). Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Kształt Programu i jego zakres wynikają z projektu Umowy Partnerstwa oraz z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013.


Zgodnie z powyższym PO WER jest ukierunkowany na następujące obszary:

  • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform,

    wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę,

  • poszukiwanie nowych, niestosowanych dotąd na szerszą skalę innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne czy brak kwalifikacji i wykształcenia.  Wypracowywanie tych metod będzie odbywać się w drodze tworzenia i testowania nowych rozwiązań a także poprzez przenoszenie rozwiązań stosowanych w innych krajach (współpraca ponadnarodowa),
  • realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej czyli np. staży i praktyk zagranicznych w ramach programów Erasmus czy Leonardo da Vinci
  • realizację działań ukierunkowanych na bezrobotne osoby młode w wieku od 15 do 24 roku życia i poprawę ich sytuacji na rynku pracy w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych i Gwarancji dla młodzieży.

 

Do 25 października 2013 roku MRR przyjmować będzie opinie i uwagi na temat kierunków i zakresu wsparcia zaproponowanych w dokumentach POWER. Opinie zgłaszać można za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag, który dostępny jest na stronie Ministerstwa  http://konsultacjepower.efs.gov.pl/

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.efs.gov.pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...